Obvestila

Priporočila za prebivalce /vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje/

 • Če ste na zadimljenem območju oziroma v prostoru, kjer je mogoče zaznati vonj po dimu, se z njega čim prej umaknite. 
 • Ves čas upoštevajte sprotna navodila ekip za reševanje oziroma Uprave RS za zaščito in reševanje.
 • Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.
 • Osebna dekontaminacija: če ste bili izpostavljeni snovem, ki so nastajali pri požaru, odstranite prah in onesnaženo obleko ter jo shranite v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo operite z milom in velikimi količinami vode. Obrišite se in ponovno izperite.
 • Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo, dokler ta območja niso očiščena.
 • Izogibajte se dotikanju izpostavljenih površin in tekočin, ki so povezane s požarom. 
 • Uporaba pitne vode - upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.
 • Priporočamo čiščenje površin, ki jih je dosegel dim.
 • Priporočamo, da vrtnine in sadje, ki so vidno onesnažene s sajami in bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo, zavržete. Ostale vrtnine in sadje pred zaužitjem  temeljito operite.
 • Če je mogoče, preprečite raznos onesnaževal (pepela) v neonesnažena območja (npr. menjava obutve, uporaba predpražnika, čiščenje tačk domačih živali).

V Mercator Centru v Cerknici kupci odločate o tem, komu bo Mercator podaril sredstva za delovanje. Sodelujemo tudi gasilci iz PGD Cerknica.

Veseli bomo, če nam boste namenili glas.

Image

 

ZBOR MLADIH gasilcev PGD Cerknica

Redni letni občni zbor za gasilsko mladino PGD Cerknica bo v soboto, 26. januarja 2019, s  pričetkom ob 15. uri. Zbor mladih bo potekal v sejni dvorani gasilskega doma PGD Cerknica.

Vabljeni pionirji, mladinci in tudi starši.

 

OBČNI ZBOR PGD Cerknica

Redni letni občni zbor za članice in člane PGD Cerknica bo v soboto, 26. januarja 2019, s  pričetkom ob 19. uri. Občni zbor bo potekal v sejni dvorani gasilskega doma PGD Cerknica.

Vabljeni!

Občni zbor 2018

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Svoj del dohodnine lahko namenite tudi PGD Cerknica. Kliknite za predpripravljen obrazec in navodila.

Obrazec lahko izpolnite tudi preko sistema eDavki (potrebno je digitalno potrdilo).

Za vaš del se vam v naprej lepo zahvaljujemo.

Mentorji gasilske mladine, iz PGD Otave, PGD Begunje pri Cerknici, PGD Dolenje Jezero, PGD Dolenja vas in PGD Cerknica, smo združili moči in pod taktirko predsednika komisije za delo z mladino pri GZ Cerknica Marka Medena in Blaža Kranjca, mesec november posvetili izobraževanju gasilskega pomladka.

Tako smo v soboto 10.11.2018 v prostorih društva PGD Cerknica organizirali izobraževanje za bronasto, srebrno in zlato značko, kjer so bodoči gasilci spoznali zgodovino in organiziranost gasilstva, naravne nesreče, vzroke in nevarnosti požarov in gašenje le teh z različnimi gasilnimi sredstvi. Spoznali in ogledali so si tudi gasilsko zaščitno in reševalno opremo.

Bronasto značko je pionirjem predaval Matjaž Meden, srebrno značko sta mladincem predstavila Blaž Kranjc in Boštjan Strmšek, pri zlati znački pa sta pripravnike vodila Marko Meden in Goran Kovačevič.

V programu za usposabljanje mladine so poleg strokovnih vsebin zajete tudi veščine. Za vsako spretnostno področje pa je tudi program vsebin, ki naj bi jih posameznik osvojil.

Le-to smo izvedli v soboto 24.11.2018, in sicer za gasilske pionirje veščino preventivec v gasilnem domu Begunje pri Cerknici. Veščino je pionirjem predstavil Marko Meden, nato pa so v sodelovanju z mentorji izdelali plakate z preventivno vsebino.

V gasilnem domu PGD Cerknica pa je gasilska mladina v sodelovanju za ekipo bolničarjev PGD Cerknica usvajala veščino bolničar. Teoretično znanje jim je predstavil Matic Zalar, nato pa so na treh deloviščih usvajali praktična znanja iz področja imobilizacije udov, zaustavljanja krvavitev in TPO-temeljnih postopkov oživljanja.

Na izobraževanju sta nas obiskala in pozdravila naše prizadevanje in sodelovanje otrok tudi predsednik GZ Cerknica Rajko Intihar in poveljnik GZ Cerknica Zdravko Novak.

Naš cilj je pridobiti kar največ otrok z ustreznim znanjem, ki ga bodo znali pravilno uporabiti v danih situacijah. Pomembno jih je seznaniti, kaj lahko mladi naredijo v smislu požarne preventive. Tudi njim je naložena skrb za požarno varnost. Ne sme nam biti vseeno koliko znanja in na kakšen način ga bomo posredovali vsem pionirjem in mladincem, ki se vključujejo v gasilsko organizacijo, saj jih navsezadnje želimo čimveč obdržati v gasilskih vrstah tudi kot operativne gasilce.

V soboto 24.11.2018 bosta potekali izobraževanji za mladino za pridobitev veščin preventivec (pionirji) in bolničar (mladinci).

Izobraževanje bo potekalo na meddruštveni ravni in sicer: PGD Begunje, PGD Dolenja vas, PGD Dolenje Jezero, PGD Otave in PGD Cerknica.

Začetek izobraževanja bo ob 9.00 uri, konec je predviden okoli 12.00 ure.

Otroci, ki se bodo udeležili izobraževanja za veščino preventivec, prosimo, da imajo s seboj barvice, flumastre in škarje za papir.

Občane obveščamo, da je pri vhodu v gasilski dom Cerknica nameščen javno dostopni avtomatski eksterni defibrilator (AED), ki je prosto dostopen 24 ur dnevno, vse dni v letu.

 

AED

 

 

Vabimo vas, da se udeležite tradicionalne jutranje Svete maše v čast Svetega Florjana, zaščitnika gasilcev.


Dobimo se v nedeljo, 6. maja 2018, ob 7.30 uri v gasilskem domu Cerknica na Notranjski cesti 42b. Za gasilce je zaželjena udeležba v gasilskih uniforma ali delovnih oblekah.

Vabljena tudi gasilska mladina.


Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo skladno z določbami Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) pri tem upoštevati predvsem naslednje:

 • prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
 • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ali kovino);
 • kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;
 • ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba kurjenje kresa prekiniti;
 • pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano pa je uporabljati nevarne, vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi ter kuriti odpadke;
 • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasit, kurišče pa je priporočljivo prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo);
 • na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09, 31/16)). Tudi občine lahko s svojimi predpisi določijo še dodatne pogoje, omejitve oziroma prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/in omejitve ter prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. v bivalno okolje), kar je vse treba pri kurjenju kresov tudi upoštevati. Prav tako lahko dodatne omejitve ali prepovedi veljajo za določena posebej zavarovana območja kot so npr. Trigavski narodni park, območja, ki spadajo v Natura 2000 ipd. Če se kres razvije v požar, je o tem treba na telefonsko številko 112 čim prej obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

Datum: 5.3.2018

V prihodnjih dneh zaradi otoplitve vremena in napovedanih padavin pričakujemo pospešeno taljenje snega. Zaradi velikih količin napluženega snega so sistemi za odvodnjavanje ponekod zamašeni in onemogočajo odtekanja vode, zaradi česar lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic. Priporočamo, da pregledate in po potrebi očistite sisteme odvodnjavanja. Ker bodo temperature ponoči pod lediščem, bodo na strehah objektov nastajale ledene sveče, ki lahko poškodujejo mimoidoče in parkirana vozila. Upravljalcem objektov in infrastrukture priporočamo, da pravočasno preprečijo morebiten nastanek škode na objektih in poškodb mimoidočih in vozil. (vir: URSZR, CORS)